អាំង​កឺយ ត្រី​សមុទ្រ​កម្រ​ឮ​ឈ្មោះ មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់បំផុត​

អាំង​កឺយ ជា​ប្រភេទ​ត្រី​សមុទ្រ​ដែល​​រស់នៅ​ទឹក​ជ្រៅ​​និង​ពិបាក​រក។ ពលរដ្ឋ​​​មួួ​យ​ចំនួន​មិន​សូេះ​​ឮ​ឈ្មោះ​ត្រី​កម្រ​នេះ​ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ប្រភេទ​ត្រី​សមុទ្រ​ដែល​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​បំផុត​និង​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ។

 

ត្រី​នេះ​អាច​យក​ទៅ​អាំង ចៀន ស្ងោរ ហើយ​​តម្លៃ​​មាន​ចាប់​ពី ៣០ ០០០ រៀល​តាម​ទំហំ​ធំ​តូច។

 

 

អាំង​កឺយ ត្រី​សមុទ្រ​កម្រ​ឮ​ឈ្មោះ មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់បំផុត​

 

អាំង​កឺយ ត្រី​សមុទ្រ​កម្រ​ឮ​ឈ្មោះ មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់បំផុត​

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា