តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

វា​ជា​ពេល​វេលា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​អបអរ​ថ្ងៃ​កំណើត​និទាឃៈរដូវ​នា​ខែ​មេសា។ នា​ខែ​ថ្មី​នេះ​ ចូរ​រួម​អបអរ​ដល់​តារា​ K-Pop មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​ Siwon  និង Eunhyuk របស់​ក្រុម​Super Junior,  Daesung​ របស់​ក្រុម​ BIGBANG, Jonghyun របស់​ក្រុម​SHINee​Jessica​​អតីត​របស់​ក្រុម​​ចម្រៀង​នារី​ Girls’ Generation, Sehun របស់​ក្រុម​EXO, Sunggyu របស់​ក្រុម INFINITE ក៏​ដូច​ជា​តារា​សូឡូ​ដទៃ​ទៀត​ដូច​ជា Jay Park, Kim Jong Kook  និងYounha។​

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ១
Donglim (DMTN) អាយុ 26 ឆ្នាំ

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២
Jaehyung (A-JAX) អាយុ 26 ឆ្នាំ
Ellin (Crayon Pop) អាយុ 26 ឆ្នាំ

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ៣
Hyemi (9MUSES) អាយុ 25 ឆ្នាំ

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ៤
JiHo (Oh My Girl) អាយុ 19 ឆ្នាំ
Eunhyuk (Super Junior) អាយុ 30 ឆ្នាំ

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ៥
Lee Jae-won (H.O.T) អាយុ 36 ឆ្នាំ
Jiwon (Spica) អាយុ 28 ឆ្នាំ

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ៦

Mingyu (SEVENTEEN) 19
Ken (VIXX) 24
Hanhae (Phantom) 26

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ៧
Siwon (Super Junior) 30

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ៨
Jonghyun (SHINee) 26

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ៩
Uee (After School) 28
U-Kwon (Block B) 24

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ehun (EXO) 22
4/13
Misung (Sunny Hill) 30
4/14
Yoonhye (Rainbow) 26

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ១៥
Namjoo (A Pink) 21
ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ១៦
Dawon (Cosmic Girls WJSN) 19

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ១៧

Lee Joon Gi (Actor) 34

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

 

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ១៧
Whee In (MAMAMOO) 21

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ១៨
Jessica (27)

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ១៩
Himchan (B.A.P) 26

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ១៩
Zhou Mi (Super Junior M)  30

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២០
Luhan 26
ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២១
In Haeng (HALO) 23
ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២២
Hyoyoung & Hwayoung (23)
ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៣
Chaeyoung (TWICE) 17

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៤
Kwangmin (Boyfriend) 21
Youngmin (Boyfriend) 21
Nakta (Topp Dogg) 23

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៥
Kim Jong Kook (solo) 40

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៥
Jay Park (solo) 29

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៦
Daesung (BIGBANG) 27

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៧
Fei (miss A) 29

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

 

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៨
Sungkyu (INFINITE) 27
Jinju (WA$$UP) 26
Wonpil (DAY6) 22

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៩
Chanyong (100%) 23
Hyo Jun (A-JAX) 25

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ២៩
Younha (solo) 28

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ខួបកំណើត ខែ មេសា ថ្ងៃ ទី ៣០
Wooyoung (2PM) 27

តើ​តារា​ K-Pop ណា​ខ្លះ​ដែល​កើត​ក្នុង​ខែ​មេសា?

ប្រភពៈ

ដោយៈ Gemini Fleta