ច្នៃ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ពី មាន សូនីតា

របស់​របរ​តូចៗ​ជា​ច្រើន​ ត្រូវ​បាន​ច្នៃ​ឡើង​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​​ ដែល​បាន​ចូល​រួម​ជា​ចំណែក​​យ៉ាង​សំខាន់​ ក្នុង​ការ​តុប​តែង​លម្អ​ខ្លួន​​របស់​ស្ត្រី​ដើម្បី​បន្ថែម​នូវ​ភាព​ទាក់​ទាញ​ជាមួយ​អ្វី​ដែល​​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក។​

 

ច្នៃ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ពី មាន សូនីតា

 

​វត្ថុ​តូច​ៗ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ពី​ក្រមា​នោះ ​យើង​អាច​ច្នៃ​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ច្រើន​យ៉ាង​ក្នុង​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន ក្នុង​នោះ តារា​សម្ដែង​ដែល​បាន​​បំផុស​បំផុល​ឲ្យ​ក្រមា​ខ្មែរ​រស់​ឡើង​វិញ​នោះ​ បាន​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ថា​​​ “តូចៗ​បែប​ស្រលាញ់​” ៕

 

ទស្សនា​វីដេអូច្នៃ​របស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​​ខាង​ក្រោម៖

 

 

ច្នៃ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ពី មាន សូនីតា

 

ច្នៃ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ពី មាន សូនីតា

 

ច្នៃ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ពី មាន សូនីតា

 

ច្នៃ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ពី មាន សូនីតា

 

ច្នៃ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ពី មាន សូនីតា

 

ច្នៃ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​តូចៗ​ពី​ក្រមា​ខ្មែរ​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ពី មាន សូនីតា

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY​