សង្គម​ស៊ីវិល​ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គិតគូរ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​មុននឹង​អភិវឌ្ឍន៍​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-07-2016, 9:16 am         70

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សង្គម​ស៊ីវិល​ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គិតគូរ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​មុននឹង​អភិវឌ្ឍន៍​