សភា​ចិន​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ចំនួន ៣៦​គ្រឿង​ដល់​ព្រឹទ្ធសភា​កម្ពុជា​ និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       October-07-2016, 10:19 am         135

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សភា​ចិន​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ចំនួន ៣៦​គ្រឿង​ដល់​ព្រឹទ្ធសភា​កម្ពុជា​