រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

ការ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​កាល​ពី​យប់មិញ​នេះ មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេ​យ៉ាង​ខ្លាំង ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ប្រកួត​ត្រូវ​លើក​ពេល​១០​នាទី។ អ្វី​ដែល​កាន់​តែ​ពិសេស​ទៀត អ្នក​គាំទ្រ​ពេញ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ដែល​អង្គុយ​រង់ចាំ​ទស្សនា​ការ​ប្រកួត​នោះ គឺ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ​តែ​ម្ដង ទាំង​សប្បាយ​និង​ការ​រ៉ាំ​ច្រៀង​ផង ​ទាំង​រងា​ផង ​ពិត​ជា​គួរ​ឱ្យ​សរសើរ​ខ្លាំង​ណាស់។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​ដែល​ក្រុម​ភ្នាក់ងារ ៣០ ដេលី ​ផ្តិត​បាន​កាល​ពី​យប់មិញ​នេះ៖

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

 

រូបភាព បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ កណ្ដាល​ភ្លៀង ​មាន​គ្រប់​រសជាតិ

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ