ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក

អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ជាមួយដៃគូរ ដឹងដៃគ្នាទៅដល់បាតសមុទ្យដែលធំជាងគេលើលោកនៃប្រទេសអុូស្រ្តាលី ក្នុងពេល សម្រាកលំហែកាយ។

ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
Loading...

ជាមួយគ្នានេះរូបភាបជាច្រើនសន្លឹកបានងបង្ហាញឡើយដោយ អនាគត់ស្វាមីបរស់ អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា នៅេបាតសមុទ្រ ទំនងជាសប្បាយណាស់។

ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក

ទិដ្ឋភាពដើរកម្សាន្តរបស់អ្នកទាំងពីរ បានបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នា ជារើយៗនៅក្រៅប្រទេស ចាប់តាំងពីលើអាកាស់រហូតដល់បាត់សមុទ្យ ៕

ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក
ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដឹកដៃអនាគតស្វាមីទៅដល់បាតសមុទ្យធំជាងគេលើលោក

ប្រភព៖ chnchannel