ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាសម្តែងដ៏ល្បីឈ្មោះ Jackie Chan (ឈិន ឡុង) បានប្តូរហោះថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ បន្ទាប់ពីទិញយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលើកទី១ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ។

សូមបញ្ជាក់ថា លោក ឈិន ឡុង បានទិញយន្តហោះឯកជនលើកទី១ប្រភេទ Embraer Lagacy 650 ។ ហើយថ្មីៗនេះ តារាគុនកំប្លុកកំប្លែងជើងចាស់រូបនេះ បានប្តូរមកជិះយន្តហោះស៊េរីថ្មី Legacy 500 ។

Loading...

យោងតាមតំណាងរបស់ Embraer, លោក ឈិន ឡុង ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់ Legacy 650 សំរាប់ហោះហើរឆ្លងមហាសមុទ្រ, រីឯ Legacy 500 សំរាប់ដំណើរជិតៗរបស់គាត់ ។

យ៉ាងណាមិញ Legacy 500 ក៏ជាម៉ូដែលដំបូងបង្អស់របស់ប្រេស៊ីល ដែលត្រូវបាននាំលក់ឲ្យអតិថិជនចិនផងដែរ ៕

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)

ឈិន ឡុង ឡូយសង្ហារជាមួយយន្តហោះឯកជនថ្មីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារ (មានវីដេអូ)