រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័ររូបភាពរបស់ ខេមបូមេក មិនខុសពីមុនទំព័រនេះនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តនូវរូបភាពប្លែក ជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ចង់ដឹងទេថាថ្ងៃនេះ ខេមបូមេក មានអ្វីបង្ហាញជូនប្រិយមិត្ត សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោមរូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោមរូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោមរូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោមរូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម

 

  • រូប​ថត​ទាំង ១២ សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច​ខ្មោច​មើល​ហើយ​ព្រឺរោម已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/08  Category:កំសាន្ត
Tags: