អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​វត្ថុ​និង​ចំណុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អ្វី​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ចោទ​ជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ៖ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​?​

វាជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរ ដែលវត្ថុ និងចំណុចខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន ព្រោះថាវត្ថុទាំងអស់នេះកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងធ្វើបានជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង។ ដូចនេះ តើទាំងអស់នោះជាអ្វីខ្លះ? សូមអាចខាងក្រោម ៖

១. ឧបករណ៍សម្រាប់ក្មេងរៀនដើរ (ចង្ក្រង់)

នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ និងដាក់លក់នោះទេ ដោយមូលហេតុថា វាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេង និងពន្យារការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកអារម្មណ៍របស់ក្មេង។ បុគ្គលណាដែលមាន ឬលក់ឧបករណ៍នេះ នឹងត្រូវប្រឈមនិងការផាកពិន័យចំនួន $100,000 ឬក៏ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល៦ខែ។

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​វត្ថុ​និង​ចំណុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អ្វី​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ចោទ​ជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ៖ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​?​

២. ទឹកប៉េងប៉ោះ

ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ប្រទេសបារាំងបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ទឹកប៉េងប៉ោះនៅក្នុងហាងអាហារក្នុងសាលារៀន ដើម្បីរក្សារសជាតិរបស់អាហារបារាំង ។

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​វត្ថុ​និង​ចំណុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អ្វី​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ចោទ​ជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ៖ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​?​

៣. ថង់ប្លាស្ទិក

ប្រទេសដំបូងគេដែលបានធ្វើការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក គឺប្រទេសបង់ក្លាដេស នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០២។ បន្ទាប់មកការហាមឃាត់នេះ ក៏មាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោក ។

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​វត្ថុ​និង​ចំណុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អ្វី​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ចោទ​ជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ៖ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​?​

៤. ស្ករកៅស៊ូ

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​វត្ថុ​និង​ចំណុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អ្វី​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ចោទ​ជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ៖ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​?​

ស្ករកៅស៊ូគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ប៉ុន្តែ១២ឆ្នាំក្រោយការហាមឃាត់ ពោលគឺនៅឆ្នាំ ១៩៩២ សិង្ហបុរីបានធ្វើការកែប្រែច្បាប់ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូល និងលក់នូវស្ករកៅស៊ូដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពមាត់។ ទោះជាយ៉ាងណា ប្រជាជននៅតែប្រឈមនិងការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើពួកគេខ្ជាក់ស្ករកៅស៊ូចោលនៅលើដី ។

៥. ផលិតផលថ្នាំជក់

ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសBhutan បានចាត់ទុកការដាំដុះ ប្រមូលផល ផលិត និងលក់នូវផលិតផលថ្នាំជក់ ថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ ក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះ គឺមិនខុសច្បាប់នោះទេ បើអាចរកបាន។

 

៦. ការដាក់ឈ្មោះកូនចម្លែកៗ

នៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាក រដ្ឋាភិបាលមានបញ្ជីឈ្មោះដែលសមរម្យចំនួន ៧០០០ឈ្មោះ ដែលអ្នកមានកូនអាចរើសបាន។ ប្រសិនបើឪពុកម្ដាយចង់ដាក់ឈ្មោះកូនផ្សេងពីឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះ ពួកគេត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពីព្រះវិហារ ។ ប្រទេសមួយចំនួនទៀត ដូចជា ញូហ្សឺឡែន និងស៊ុយអែតជាដើម មានច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះដែរ។

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​វត្ថុ​និង​ចំណុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អ្វី​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ចោទ​ជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ៖ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​?​

៧. ការទះគូថកូន

នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ ប្រទេសស៊ុយអែត បានធ្វើការហាមឃាត់មិនឲ្យឪពុកម្ដាយ ទះគូថកូនរបស់ខ្លួន ហើយចាប់ពីពេលនោះមក ប្រទេស៤៥ផ្សេងទៀត បានធ្វើការហាមឃាត់ដូចគ្នានេះដែរ។

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​វត្ថុ​និង​ចំណុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អ្វី​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ចោទ​ជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ៖ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​?​
ប្រែសម្រួល ៖ Sophany
ប្រភព ៖

  • អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​វត្ថុ​និង​ចំណុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អ្វី​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ចោទ​ជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ៖ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​?​已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/08  Category:កីឡា
Tags: