ទស្សនា​វីដេអូ Live ពី​​ពិធី​រៀប​មង្គលការ ខៀវ សានសាណា ព្រឹក​នេះ

ពិធីការិនី ខៀវ សានសាណា បាន​ចូល​រោង​ការ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​​ហើយ ដោយ​ព្រឹក​នេះ មាន​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​មាន ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ជៀន និង​កាត់​សក់​ជា​ដើម។

ទស្សនា​វីដេអូ Live ពី​កម្មវិធី​ខ្លះ​ៗ​ព្រឹក​នេះ

 

ទស្សនា​វីដេអូ Live ពី​​ពិធី​រៀប​មង្គលការ ខៀវ សានសាណា ព្រឹក​នេះ

 

ទស្សនា​វីដេអូ Live ពី​​ពិធី​រៀប​មង្គលការ ខៀវ សានសាណា ព្រឹក​នេះ

 

 

ទស្សនា​វីដេអូ Live ពី​​ពិធី​រៀប​មង្គលការ ខៀវ សានសាណា ព្រឹក​នេះ