រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

ប្រិយមិត្ត​ប្រហែល​ជា​ដឹង​ហើយ​ថា​អ្នក​ថត​រូប​ចែក​ចេញ​ជា​ពីរ​ប្រភេទ​ រួម​មាន​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព​ និង អ្នក​ថត​រូប​ធម្មតា ដោយ​ប្រភេទ​អ្នក​ថត​រូប​ទាំង​ពីរ​មាន​បច្ចេកទេស​ថត​ខុសៗគ្នា។ រូបភាព​ខាង​ក្រោម​ប្រៀប​ធៀប​ពី​ការ​ចាប់​ប្លង់​របស់​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព​ និង អ្នក​ថត​រូប​ធម្មតា៖

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

១០

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​​ភាព​ខុស​គ្នារវាង​អ្នក​ថត​រូប​អាជីព និង អ្នក​ថត​ធម្មតា

 

ចុច​អាន៖ ធៀប​សមត្ថភាព​ iPhone 7 ជា​មួយ​​នឹង​កាមេរ៉ា​តម្លៃ ៩ ពាន់​ដុល្លារ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ 9gag