កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

ក្រុម​ការងារ Sabay ធ្វើ​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ (Live) នូវ​ទិដ្ឋភាព​ខ្លះ​ៗ ជា​បន្ត​បន្ទាប់​​នៃ​ពិធី​មង្គល​ការ​របស់​ពិធីការិនី​ទូរទស្សន៍​ស៊ី​ធីអិន ខៀវ សាន​សាណា ជាមួយ​បុរស​ជនជាតិ​អាមេរិក  Seraj Sutton ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​សណ្ឋាគារ​ Rafles Hotel Le Royal រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ឥឡូវ​នេះ សូម​តាម​ដាន ទិដ្ឋភាព​ព្រឹក​មិញ​ម្ដង​ទៀត តាម​រយៈ​រូប​ភាព​ច្បាស់​ៗ ដែល​ក្រុម​ការងារ Sabay ផ្ដិត​បាន។

តោះ…​​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា…!

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

ឯកឧត្តម ឯម សំអាន រដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ និង​លោក​ ជំទាវ ផ្ដល់​កិត្តិយស​ចូល​រួម​មង្គល​ការ ខៀវ សានសាណា 

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ

 

កម្រង​រូបភាព​ច្បាស់​ៗ ពី​មង្គល​ការ ខៀវ​ សាន​សាណា​ ព្រឹក​មិញ