មូលនិធិ IMF និង​ធនាគារពិភពលោក​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ការ​ប្រឆាំងនឹង​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​គំរាមកំហែង​ដល់​ការលូតលាស់​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       October-08-2016, 4:19 pm         325

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132មូលនិធិ IMF និង​ធនាគារពិភពលោក​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ការ​ប្រឆាំងនឹង​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​គំរាមកំហែង​ដល់​ការលូតលាស់​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​