ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ ជាទូទៅនៅពេលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចថា នឹងអភិវឌ្ឍន៍នៅទីកន្លែងណាមួយ តែងតែមានការប្រាប់ដំណឹងទៅដល់ប្រជាជនដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍន៍ ហើយពួកគេនឹងទទួលបាននូវសំណងណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យទៅតាមទំហំនៃផលប៉ះពាល់។

ករណីប្រជាជនជាច្រើនយល់ព្រមទទួលសំណង និងរុះរើចេញពីកន្លែងអភិវឌ្ឍន៍ ហើយប្រជាជនមួយចំនួនតូច ឬ តែឯង រឹងទទឹង មិនព្រមទទួលសំណង និងរុះរើចេញ គេ(រដ្ឋាភិបាល) មិនបានបំពានទៅលើដី ឬ លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ (ប្រជាជន) នោះទេ ប៉ុន្តែគេនឹងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ដោយទុកដីឬ លំនៅឋាននោះឲ្យនៅដដែល ប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះ ឬ ដី ដែលរឹងទទឹងនោះនឹងត្រូវបានអ្នកដទៃតិះដៀលជាក់ជាមិនខាន។ ហើយខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកដែលរឹងទទឹង ៖

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​

  • ចិន ៖ លទ្ធផល​​​ដែល​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រឹង​ទទឹង​មិន​ព្រម​​ទទួល​សំណង​​ពី​គម្រោង​​អភិវឌ្ឍន៍​已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/09  Category:វីដេអូ
Tags: