ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

កាល​ពី​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅ​រ៍ម្សិល​មិញ​នេះមង្គល​ការ​ពិធីការិនី ខៀវ​ សានសាណា ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើងនៅ​សណ្ឋាគា​លំដាប់​ផ្កាយ​៥​ Raffle Le Royal ​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​សំណាក់​​លោកជំទាវ ៗ និង​តារល្បីៗ​ជា​ច្រើន​រូប​ចូល​ក្នុង​កម្ម​វិធី​មង្គល​ការ​នេះ​ដែរ​។

 

តោះទៅ​ទស្សនា​​ទីដ្ឋ​ភាព​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា កាលពីយប់​មិញ​ទាំង​អស់​គ្នា​៕

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

ជំទាវៗ និង​តារា​ល្បីៗ​​ជាច្រើន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​មង្គល​ការ​ ខៀវ សានសាណា

 

អត្ថបទ​៖ ឆុង ស៊ីណាន