រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

ក្រៅ​ពី​ការ​កម្សាន្ត​តាម​ឆ្នេរ​ដែល​មាន​ខ្សាច់​ស​ទាក់ចិត្ត​អ្នក​ទេសចរ​គ្រប់​គ្នា ប្រិយមិត្ត​ក៏​អាច​មក​កម្សាន្ត​អារម្មណ៍​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ក​ដ៏​រំភើប​កាត់​ព្រៃ ដើម្បី​ទទួល​បទ​ពិសោធន៍​ដ៏​ព្រឺព្រួច​និង​អាច​ទស្សនា​សម្រស់​កោះរ៉ុង​បាន​យ៉ាង​ច្បាស់​ល្អ​លើ​កំពូល​ភ្នំ។

 

 

រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

 

រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

 

រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

 

រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

 

រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

 

រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

 

រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

 

រំភើប​ជិះ​ខ្សែ​រ៉ត​កាត់​ព្រៃ គយគន់​សម្រស់​កោះ​រ៉ុង​ពី​លើ​កំពូល​ភ្នំ

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា