រដ្ឋមន្ត្រី​អប់រំ​ប្តេជ្ញា​បន្ត​លើកកម្ពស់​សមត្ថភាព​គ្រូបង្រៀន​ និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       October-11-2016, 8:19 am         420

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132រដ្ឋមន្ត្រី​អប់រំ​ប្តេជ្ញា​បន្ត​លើកកម្ពស់​សមត្ថភាព​គ្រូបង្រៀន​