កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

យោង​តាម​ចំណាត់​ថ្នាក់​នៃ​កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​ ​១០​ ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ​២០១៦​ ​ដែល​រៀបរៀង​ដោយ​ ​Business Insider​ ​បាន​បង្ហាញ​ថា​កំពូល​មហាសេដ្ឋី​ទាំង​នោះ​គឺ​មាន​ប្រភព​មក​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ​និង​ចិន។

 

១. លោក Bill Gates​ ​ស្ថាបនិក​ ​Microsoft​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​៨៩,៤ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

២. លោក Jeff Bezos​ ​ស្ថាបនិក​ ​Amazon.com​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​៥១,២ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

៣. លោក Mark Zuckerberg​ ​ស្ថាបនិក​ ​Facebook​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​៤៦,២ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

៤. លោក Larry Ellison​ ​ស្ថាបនិក​ ​Oracle ​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​៤៦,១ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

៥. លោក Larry Page​ ​ស្ថាបនិក​ ​Google​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​៣៧,៨ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

៦. លោក Sergey Brin​ ​សហ​ស្ថាបនិក​ ​Google​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​៣៦,២ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

៧. លោក Jack Ma​ ​ស្ថាបនិក​ ​Alibaba​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​២៦,៣ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​ចិន

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

៨. លោក Steve Ballmer​ ​អតីត​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ ​Microsoft​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​២៥,៨ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

៩. លោក Michael Dell​ ​ស្ថាបនិក​ ​Dell​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​១៨,៩ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

១០. លោក Pony Ma​ ​ស្ថាបនិក​ ​Tencent​ ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ​១៨,២ប៊ីលានដុល្លារ​ ​សញ្ជាតិ​ចិន

 

កំពូល​មហាសេដ្ឋី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ច្រើន​មាន​ប្រភព​មក​ពី ​​អាមេរិក​និង​ចិន

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ កុំ​ចេះ​តែ​បើក​ឯកសារ PDF ប្រយ័ត្ន​ចាញ់​បោក​បោស​គូទ​ខោ

 

ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
ប្រភព​ ​៖​ ​businessinsider