គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

សព្វថ្ងៃនេះ ឃើញថា មិនថាទាំងម៉ូដសម្លៀក ឬ សក់នោះទេ គឺបានវិវត្តច្រើន ពីម៉ូតរបស់មនុស្សសម័យដើម ។ ហើយវាក៏ជាការពិបាកជឿណាស់ដែរ ដែលមនុស្សមួយចំនួនត្រឡប់ទៅឈោងចាប់ស្ទៃល៍ចាស់នេះ ត្រឡប់មកក្នុងថ្ងៃនេះវិញ ។

ខាងក្រោមនេះ ជារូបថតចាស់ៗ ដែលបានបង្ហាញឲ្យស្ទៃល៍ម៉ូដសក់គួរឲ្យអស់សំណើចរបស់ស្ត្រីមួយចំនួន ដែលល្បីល្បាញក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ ៕

Loading...

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!

  • គយគន់​ម៉ូដ​សក់ពេញនិយមរបស់​ស្ត្រី​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​បានឃើញ​!!已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/11  Category:កំសាន្ត