មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?

6 Videos


បន្ទាប់ពី Mario Maurer បើកចំហចំណងស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនាង Junjera Junpitakchia រួចមក បានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រមានការមិនពេញចិត្តលោកយ៉ាងខ្លាំង ដោយគេនិយាយថាលោកបានជ្រើសរើសសង្សារដែលមានមុខអាក្រក់ មិនស័ក្តិសមនឹងរូបលោកជាបុរសសង្ហា និង ជាតារាល្បីម្នាក់ ។

មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?

រហូតមកដល់ពេលនេះ លោក Mario Maurer នៅតែទទួលរងសម្ពាធរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ ជាពិសេសមិត្តយុវវ័យដដែល លើការសេពគប់នាង Junjera Junpitakchia ធ្វើជាសង្សារថ្មីនោះ ដោយគេបាននិយាយថាលោកជាមនុស្សភ្នែកស្អុយទៀតផង ។ ដោយសារតែមានការបន្តុសបង្អាប់ និង មិនពេញចិត្តនឹងសម្រស់សង្សារថ្មីរបស់លោក Mario Maurer នេះ បានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនចេញមុខមកធ្វើការប្រៀបធៀបពីសម្រស់សង្សារថ្មីរបស់លោក Mario Maurer ទៅនឹងសង្សារចាស់គឺនាង KubKib Sumotip ថាតើម្នាក់ណាដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាង ។

មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?

តោះ! អ៊ីចឹងកុំបង្អង់យូរ សូទស្សនារូបថតសង្សារចាស់ និង សង្សារថ្មីរបស់លោក Mario ដូចខាងក្រោម ៖ សាកល

មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?

១-លោក Mario Maurer និង សង្សារថ្មី

មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?
២-លោក Mario Maurer និង សង្សារចាស់

មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?មើលសម្រស់សង្សារចាស់ និង ថ្មីរបស់ ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ មួយស្អាតជាង?