ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ នៅ​ពេល​ដែល​ពិធីបុណ្យ Halloween មក​ដល់ (៣១ តុលា) មនុស្ស​ជាច្រើន នៅ​ប៉ែក​អឺរ៉ុប តែងតែ​ធ្វើ​ការ​តុបតែង​ខ្លួន​ប្លែកៗ តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​ពួកគេ ដោយ​អ្នក​ខ្លះ តែង​ខ្លួន​ជា​តួអង្គ​នៅ​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត ឯ​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត តែង​ខ្លួន​ធ្វើ​ជា​ខ្មោច​បិសាច ដើម្បី​ស្រប​ទៅ​តាម​ពិធីបុណ្យ Halloween។

 

ឈុត Halloween ខ្លះ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ភ័យ​ខ្លាច ប្រសិន​បើ​ជួប​នៅ​ពេល​យប់​ស្ងាត់។ ជាក់​ស្តែង ឈុត Halloween ពី​សម័យ​មុន​ខាង​ក្រោម​នេះ មើល​ទៅ​ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​ព្រឺព្រួច និង​ខ្លាច​មែន​ទែន៕

 

តោះ! ទៅ​មើល​ឈុត​ទាំង​នោះ ទាំងអស់​គ្នា៖

 

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

ឈុត Halloween សម័យ​មុន អាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​អ្នក​លស់​ព្រលឹង បើ​ជួប​ពេល​យប់​!

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ boredpanda