ទស្សនៈ​អំពី​ ​អភិបាលកិច្ច​រដ្ឋ​និង​ការគ្រប់គ្រង​នយោបាយ​របស់​លោក​ស៊ី​ជីន​ភីង ​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       October-13-2016, 8:59 am         407

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ទស្សនៈ​អំពី​ ​អភិបាលកិច្ច​រដ្ឋ​និង​ការគ្រប់គ្រង​នយោបាយ​របស់​លោក​ស៊ី​ជីន​ភីង ​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​