តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!

រដូវឈ្លឹកឈើជ្រុះជារដូវកាលមួយដែលស្រស់ស្អាតជាងគេប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់សួនរុក្ខសាស្ត្រ។ រុក្ខជាតិចំរុះ អមដោយពណ៌ក្រហម លឿនច្រាលនៅក្នុងសួននឹងធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែត្រេកត្រអាលនឹងសម្រស់ធម្មជាតិកាន់តែខ្លាំង។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសម្រស់សួនរុក្ខសាស្ត្រដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនារដូវឈ្លឹកឈើជ្រុះ។ ប្រិយមិត្តចង់ដឹងទេថាវាស្រស់ស្អាតដល់កម្រិតណា? តោះ ទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Kennett, bang Pennsylvania
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Brooklyn, New York
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Chicago
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Washington, Seattle
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Louis, Missouri
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Fort Worth, Texas
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Washington DC
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Dallas
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
New York
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Lenox, Massachusetts
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Mount Desert Island, Maine
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Winterthur, Delaware
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Denver
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Tower Hill, Boylestown, Massachusetts
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Green Bay
តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!
Wave Hill, Riverdale, New York

ប្រភព៖ Mohameas, Zing

Loading...

  • តោះ ក្រឡេកមើល​សួន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នា​រដូវ​ឈ្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ​ទាំង​អស់​គ្នា!已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/13  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: