មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

លោក Charles Freger អ្នកថតរូបអាជីពម្នាក់ បានធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ ដើម្បីផ្តិចយករូបភាពនៃវប្បធម៌ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក ។ ខណៈទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា គាត់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បុរសជាច្រើននាក់ ដែលបានប្រែក្លាយសត្វដំរីរបស់ពួកគេទៅជាផ្នែកសិល្បះផ្សេងៗដ៏ស្រស់ស្អាត ។ ហើយសត្វដំរីទាំងនោះ មិនដូចអ្វីៗដែលអ្នកធ្លាប់បានឃើញឡើយ ។ កុំឲ្យសាំញ៉ាំច្រើន សូមក្រឡេកមើលរូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាតែម្តង៖

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

Loading...

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី

មើលបុរសៗនៅឥណ្ឌាបង្អួតស្នាដៃសិល្បះនៅលើខ្នងដំរី