ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?

6 Videos


ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីអ្នកមុខ អ្នកការ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល និង ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ដំណើរ ទស្សនៈកិច្ចរបស់ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង បានមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានរយៈពេលពីរថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលានេះ តាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណា សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃកម្ពុជា ។

ខាងក្រោមនេះ ជាពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ៖

ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?

ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?ចង់ដឹងពង្សាវតាររបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនពីង ឬទេ ?