សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

សណ្ឋាគារ​នីមួយៗ តែងតែ​ខិតខំ​ធ្វើ​ការ​រចនា និង​តុបតែង ទាំង​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង និង​ខាង​ក្រៅ ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ បរិយាកាស ក៏​ដូច​ជា ទេសភាព នៅ​ក្នុង និង​ក្រៅ​សណ្ឋាគារ ក៏​ជា​កត្តា​ចំបង ដែល​អាច​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ផង​ដែរ។ ជាក់ស្តែង សណ្ឋាគារ​ដ៏​អស្ចារ្យ មាន​បរិយាកាស​ល្អ និង​ទេសភាព​គួរ​ឲ្យ​ចង់​គយគន់ ចំនួន​២២ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ខាង​ក្រោម​នេះ ប្រាកដ​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​ចាប់​ចិត្ត​ជា​មិន៕

 

១) Äscher Cliff – ប្រទេសស្វីស

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

២) Hotel Kakslauttanen – ប្រទេសហ្វាំងឡង់

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

៣) Ladera Resort – ប្រទេសសាំងលូស៊ី

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

៤) Manta Resort – ប្រទេសតង់សានី

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

៥) Rayavadee Krabi – ប្រទេសថៃ

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

៦) Shangri La – ប្រទេសបារាំង

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

៧) Hotel Ristorante Grotta Palazzese Polignano a Mare – ប្រទេសអ៊ីតាលី

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

៨) Conrad Maldives – កោះ Rangali Island ប្រទេសម៉ាល់ឌីវ

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

៩) Hotel Ubud Hanging Gardens – ឥណ្ឌូនេស៊ី

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១០) Attrap Reves Hotel – ប្រទេសបារាំង

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១១) Katikies Hotel-Oia – ប្រទេសក្រិក

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១២) Hotel Le Sirenuse, Amalfi Coast – ប្រទេសអ៊ីតាលី

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១៣) Jukkasjarvi Ice Hotel – ប្រទេសស៊ុយអែត

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១៤) Cambrian Hotel – ភូមិ Adelboden ប្រទេសស្វីស

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១៥) Dedon Island Resort – ប្រទេសហ្វីលីពីន

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១៦) Homestead Resort and Spa – សហរដ្ឋអាមេរិក

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១៧) Villa Escudero – ប្រទេសហ្វីលីពីន

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១៨) Hotel-Restaurant Öschinensee – ប្រទេសស្វីស

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

១៩) Astarte Suits Hotel – ប្រទេសក្រិក

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

២០) Juvet Landscape Resort – ប្រទេសន័រវែស

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

២១) Montana Magica Lodge – ប្រទេសស៊ីលី

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

២២) Giraffe Manor – ប្រទេសកេនយ៉ា

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

សណ្ឋាគារ​ប្លែក​​អស្ចារ្យទាំង​២២ បើ​បាន​ទៅ ច្បាស់​ជា​ជាប់​ចិត្ត​ដក​មិន​រួច

 

 ចុច​អាន៖ ណាតាយ៉ា ទីកម្សាន្ត​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ស្ងប់ស្ងាត់​លក្ខណៈ​ធម្មជាតិ

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង

ប្រភព ៖ brightside