ពិព័រណ៍​ឧស្សាហកម្ម​ចំណីអាហារ​អន្តរជាតិ​វៀតណាម​ឆ្នាំ​2016​នឹង​រៀបចំ​នៅ​ទីក្រុង​ហូជីមិញ​

dnt-news : ​ពិ​ព័រ​ណ៌​ឧស្សាហកម្ម​ចំណីអាហារ​អន្តរជាតិ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ឆ្នាំ 2016 (Vietnam Foodexpo 2016)​នឹង​ក្លាយជា​ព្រឹ​ត្ត​ការណ៍​នៃ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ថ្នាក់ជាតិ​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​ដែល​ផ្តោតទៅលើ​ផលិតផល​កសិកម្ម អាហារ​សមុទ្រ និង​ឧស្សាហកម្ម​ចំណីអាហារ​នៅក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​។ ពិធី​នេះ​នឹង​ប្រ​ព