ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203

ការតាំងពិព័រណ​តំបន់​ហ័ង​សាន​របស់​ចិន​នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 1:00 pm         203