ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល​អង្គការ​ប្រទេស​និយាយ​ភាសា​បារាំង​មក​កម្ពុជា ខណៈ​ភាសា​នេះ​បាត់បង់​ប្រជាប្រិយ​ភាពខ្លាំង​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       October-15-2016, 5:30 pm         126

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល​អង្គការ​ប្រទេស​និយាយ​ភាសា​បារាំង​មក​កម្ពុជា ខណៈ​ភាសា​នេះ​បាត់បង់​ប្រជាប្រិយ​ភាពខ្លាំង​