ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម​ហាណូយ​,​វៀតណាម​៖ ប្រជាជន​វៀតណាម ដែល​កំពុង​រស់នៅ និង​ធ្វើការ​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ គឺ​ប្រើប្រាស់​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ជាច្រើន​ប្រភេទ ដូចជា កង់ ទោចក្រយាន រថយន្ត រថភ្លើង និង​រថយន្ត​សាធារណៈ​។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គេ​សង្កេតឃើញថា ម៉ូតូ មានការ​ពេញនិយម​ច្រើនជាងគេ របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម ក្នុងការ​ធ្វើដំណើរ​នៅលើ​ដងផ្លូវ​។  លើសពីនេះ រដ្ឋធានី​ហាណូយ បាន​សង់​ផ្លូវអាកាស​សម្រាប់​ថ្មើរជើង​ឆ្លងកាត់​ផងដែរ​។    

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​រដ្ឋធានី​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       October-15-2016, 7:30 pm         270