ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​បង្កើត​​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​ពេញ​ស្តាត​អូឡាំពិក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ទី​១៥​ តុលា​​តាម​រយៈ​ការ​ទទួល​បាន​ជ័យជម្នះ​២-១ លើ​ក្រុម​ឡាវ​នៃ​យុទ្ធនាការណ៍​វគ្គ​ជម្រុះ​ពាន​រង្វាន់​ AFF Suzuki Cup 2016។ ខាង​ក្រោម​នេះ​​រូប​ភាព​ជក់​ចិត្ត​ជា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​ដែល​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​ឡាវ៕

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​មិន​អាច​ភ្លេច​បាន កម្ពុជា​ ឈ្នះ​ឡាវ​ យប់​មិញ​

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​