ជំនាញ​ទន់ (Soft Skill) ជួយ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ជោគជ័យ​! និពន្ធដោយ : ជាវ សំណាង       October-16-2016, 7:30 pm         243

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108ជំនាញ​ទន់ (Soft Skill) ជួយ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ជោគជ័យ​!