វ៉ាន់ នីឡា ងាកមក​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្មេងៗ​វិញ​ក៏​ព្រោះ​តែ​…

តារាចម្រៀងកញ្ញា សុខ ចិន្តា ឈ្មោះក្នុងសិល្បៈ វ៉ាន់ នីឡា បានធ្វើការបកស្រាយ រឿងដែលនាង មិនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆាតមករបស់ បងប្អូនបុរសៗមួយចំនួន ដោយសារតែ នីឡា មានមូលហេតុរបស់នាង។

វ៉ាន់ នីឡា ងាកមក​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្មេងៗ​វិញ​ក៏​ព្រោះ​តែ​…
Loading...

មូលហេតុទីមួយរបស់ វ៉ាន់ នីឡា គឺនាង ចូលចិត្ត លេងជាមួយ ក្មេងៗច្រើនជាង ព្រោះតែ នាងគិតថា ក្មេង”ជា Fan ពិតប្រាកដរបស់នាង ពួកគេ ស្រលាញ់ និងគាំទ្រ លើរូបនាង ដោយពិតប្រកដ ។

វ៉ាន់ នីឡា ងាកមក​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្មេងៗ​វិញ​ក៏​ព្រោះ​តែ​…

ទីពីរគឺ Fan ធំៗ(បុរសដែលមានអាយុច្រើន) ខ្លះជា Fam ក្លែងក្លាយ គឺមានន័យថា ពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែឆាតទៅដើម្បីគ្រាន់តែសួរសុខទុកលើរូបនាងធម្មតាទេ តែមានអ្នកខ្លះ និយាយបង្កាប់ន័យស្នេហាថែមទៀត ។

វ៉ាន់ នីឡា ងាកមក​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្មេងៗ​វិញ​ក៏​ព្រោះ​តែ​…

ដោយនាងបាននិយាយថា “មានបងប្អូនបុរសបុរសខ្លះគាត់ឆាតមកនាងខ្ញំុហើយនិយាយថា ហេតុអីខ្ញំុនិយាយលេងតែជាមួយក្មេងៗអត់និយាយលេងជាមួយគាត់ផង ខ្ញំុអត់ឆ្លើយតបទៅគាត់វិញអីទាំងអស់ មិនមែនបានន័យថាខ្ញំុរឹក តែអត់ដឹងប្រាប់គាត់ថាម៉េច ប៉ុន្តែខ្ញំុបានលួចនិយាយក្នុងចិត្តថាក្មេងៗគឺជា fan ពិតប្រកដរបស់ញំុ ដល់ពេលធំធំខ្លះ fan ក្លាយ តែយ៉ាងណាញំុស្រលាញ់រាប់អានគាតទាំងអស់គ្នាដូចគ្នា ទោះពួកគាត់មិនមែនជាfan ខ្ញំុក្តី អោយតែពួកគាត់ចង់រាប់អានខ្ញំុពិតប្រកដមែន ដោយគ្មានការញ៉ែញងអ្វីទាំងអស់ ខ្ញំុនិងនិយាយឆ្លើយតបសារជាមួយពេលដែលខ្ញំុមានពេលវេលាសមស្របដែលអាចឆ្លើយបាន សំុទោសណាខ្ញំុនិយាយត្រង់តិចហើយ អត់ចេះវៀចវេរច្រើនតែចិត្តល្អទេកំុភ័យ”៕

វ៉ាន់ នីឡា ងាកមក​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្មេងៗ​វិញ​ក៏​ព្រោះ​តែ​…

ប្រភព៖ chnchannel