​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

6 Videos


ប្រិយមិត្តអ្នកអានប្រាកដជានឹងបានប្លែកភ្នែកជាមួយកំពូលសម្រស់របស់ស្រីស្អាតលំដាប់ប្រទេសជាច្រើនលើភិពភលោក ក្នុងការបង្ហាញវរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភារំលេចលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកំពូលសម្រស់ Miss Grand International 2016 នៅរដ្ឋឡាសវេហ្គាស សហរដ្ឋអាមេរិក ។

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

ក្នុងការបង្ហាញវត្តមានរបស់កំពូលស្រីស្អាតប្រចាំប្រទេសនីមួយៗនេះ ពួកនាងបានលើកយកឈុតសម្លៀកបំពាក់តំណាងប្រទេសខ្លួនមកបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិ ដែលម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះ សុទ្ធសឹងតែបានបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសពួកគេ ។

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រិយមិត្តសឹងតែមិនធ្លាប់ឃើញទាំង ២០ ឈុតរបស់ Miss Grand International ដែលមកពី ២០ ប្រទេសផ្សេងគ្នា នឹងចូលខ្លួនមកបង្ហាញ ក៏ដូចជាបង្អួតភ្នែកមហាជនក្នុងវេលានេះ ។ ដើម្បីកុំឱ្យខាតពេលយូរ សូមទស្សនាកម្រងរូបភាពដូចខាងក្រោម ៖                                                   សាកល

១- Susan Larios, Miss Grand Guatemala

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

២- Anyier (Teresa) Deng Yuol, Miss Grand South Sudan

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

៣- Ariska Putri Pertiwi, Miss Grand Indonesia

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

៤- Buddhikah Walimunidewager, Miss Grand Sri Lanka

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

៥- Caitlin Harty, Miss Grand South Africa

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

៦- Daria Olegovna Zatsepina, Miss Grand Russia

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

៧- Daryola Shaista Briksson, Miss Grand Suriname

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

៨- Debora Paola Medina Pineda, Miss Grand Venezuela

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

៩- Lucero Obed Arias Garcia, Miss Grand Dominican Republic

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១០- Merys Navarro, Miss Grand Cuba

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១១- Michelle Maria Lackey, miss grand Nicaragua

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១២- Mory Joselyn Toro Leigue, Miss Grand Bolivia

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១៣- Nandar Lwin, Miss Grand Myanmar

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១៤- Paulina flores Cantu, Miss Grand Mexico

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១៥- Renata Sena, Miss Grand Brazil

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១៦- Rodríguez Monique, Miss Grand Costa Rica

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១៧- Selena Santamaria, Miss Grand Panama

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១៨- Selvinique Wright, Miss Grand Bahamas

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

១៩- Siru He, Miss Grand China

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!

២០- Supaporn Malisorn, Miss Grand Thailand

​២០ ឈុតប្រចាំប្រទេសរបស់ Miss Grand International ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន!