នេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដង

អ្នកស្រលាញ់សត្វមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Clint Ralph អាយុ ៥៣ ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ខេត្ត Kwa Zulu Natal ប្រទេស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់។ ក្នុងដំណើរទៅកាន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងពេលនោះ គោលបំណងសំខាន់បំផុតរបស់ពួកគាត់គឺ ទៅថតសត្វត្មាតពុកមាត់ដ៏កម្រ ប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់កន្លែងដែរសម្បូរសត្វត្មាតពុកមាត់រស់នៅ ហើយកំពុងតែតម្រងកាមេរ៉ាទៅកាន់វា គាត់ក៏បានប្ដូរទិសដៅ សំដៅទៅកាន់សត្វឥន្ទ្រីមួយក្បាលដែលកំពុងបញ្ចេញកាយវិការដូចជាដំណើររបស់ មេក្រុម ឬ ចៅហ្វាយនាយ ។

នេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដង

បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបង្ហោះរូបនោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបនោះជាខ្លាំង ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានយករូបទាំងនោះទៅកាត់តនិងបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំពោះរូបកាត់តទាំងនោះ បើសិនជាសត្វឥន្ទ្រីនោះចេះលេង Facebook និងយល់ពីរូបថតទាំងនោះ វាអាចនឹងក្អួតឈាមក៏ថាបាន ៕

នេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដងនេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដង

  • នេះ​សំណាង​ហើយ​ដែល ឥន្ទ្រី​នេះ​អត់​ចេះ​លេង​ FB កុំ​អី​ក្អួត​ឈាម​តែ​ម្ដង已关闭评论
  • 15 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/19  Category:វីដេអូ
Tags: