ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

ក្រុម​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​លត់​ក្រុម​​ប្រ៊ុយណេ ៣-០ ​កាល​ពី​យប់​មិញ​​​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ពាន​រង្វាន់​វគ្គ​ជម្រុះ AFF Suzuki Cup 2016 ​លើក​​ទី​២។ ខាង​ក្រោម​ជា​កម្រង​រូប​ភាព​​​ជក់​ចិត្ត​​​នៃ​សកម្មភាព​ប្រកួត​​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ៖

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ
ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព ​ជក់​​ចិត្ត​​កម្ពុជា​​លត់​​ប្រ៊ុយណេ​៣-០​​យប់​មិញ

 

អត្ថបទ​៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា