តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

Dhaka គឺជារដ្ឋធានីមួយរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេស ដែលត្រូវបានដឹងថា ជាទីក្រុងបំពុលបរិស្ថានបំផុតនៅលើពិភពលោក ។ ជាមួយសំរាមច្រើនឥតគណនាបែបនេះ ពួកអ្នកស្រុកបាននាំគ្នាដើររើសប្រមូលទុក ដើម្បីយកទៅលក់បន្តកន្លែងកែច្នៃវា ។

រូបភាពខាងក្រោមនេះ គឺជាទិដ្ឋភាពពួកអ្នករើសអេតចាយ ដើរប្រមូលរបស់អាចកែច្នៃលក់បាន៖

Loading...

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»

តើប្រិយមិត្តដឹងទេ ទីក្រុង១ណារបស់បង់ក្លាដេស «កំពូលស្តេចសំរាម»